Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội

[ad_1]

Với hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, Trưng bày “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội” gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội và Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 11 – 19/2/1951.

Trưng bày giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trưng bày giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và phát triển.

Ở phần 1, các tài liệu, hiện vật trưng bày gồm Bản án chế độ thực dân Pháp; Báo Thanh niên; Chánh cương, sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ của Đảng… nhằm nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930 thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Phần 2 của Trưng bày với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội gồm các tài liệu, hiện vật như: Sưu tập nghị quyết, văn kiện của Đảng; Sưu tập bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; Sưu tập tranh cổ động qua các kỳ Đại hội; Sưu tập tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; Những tác phẩm, hình ảnh, bài nói, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư Đảng … và media thể hiện một số thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930 (tranh) và Báo cáo (trang cuối) về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, gửi Quốc tế Cộng sản, ngày 18/02/1930.

Những hiện vật ở mục này thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 12 kỳ Đại hội; những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay, đặc biệt là trong 34 năm đổi mới, hội nhập quốc tế; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chỉnh đốn, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, xứng đáng vai trò người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trước những thời cơ, thách thức mới.

Phần 3: Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng…

Trưng bày sẽ khai mạc sáng ngày 19/1/2021 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *